Počet položek: 0 0,- CZK

Obchodní podmínky

Obecné informace

Internetový obchod Eshop Marsel provozuje Marcela Rezková, Nový Svět 211, Žirovnice 394 68,   umístěného na internetové adrese www.marsel.shop5.cz  kontaktní údaje: telefon: +420774 707046, email: marsel.r@seznam.cz

 1.  

  I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

  1. Těmito obchodními podmínkami se řídí nákup a prodej zboží mezi společností www.marsel.shop5.cz jako prodávajícím a zákazníkem jako kupujícím prostřednictvím internetu.
  2. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že byl obeznámen s obchodními a dodacími podmínkami. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí uvedenými obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.
  3. Obchodní podmínky jsou přístupné na webové stránce, kde si zákazník (kupující) může přečíst a stáhnout jejich aktuální verzi.

  II. PRAVIDLA OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ

  1. Prodávající přijímá objednávky provedené prostřednictvím webové stránky a e-mailu nepřetržitě, 24 hod. denně. Objednávky podané mimo pracovní dny (ve dnech pracovního volna) zpracuje prodávající první pracovní den následující po dnu pracovního volna, ve kterém byla objednávka zadána.
  2. Prodávající uzavírá smlouvu, resp. smlouvy s kupujícími prostřednictvím objednávky kupujícího
  3. na webové stránce www.eshop-marsel.cz
  4. e-mailem na adrese marsel.r@seznam.cz
  5. telefonicky na čísle +420 774 707 046
  6. Předmětem smlouvy je zboží uvedené v objednávce a vybrané kupujícím z dostupné nabídky obchodu. Kupující může zadat objednávku i bez registrace vlastního uživatelského účtu. Rozměry, barvy a ostatní údaje uvedené na webových stránkách prodávajícího, v katalozích, prospektech a jiných médiích jsou údaji vycházejícími z údajů výrobců a dodavatelů. Prodávající se zavazuje, že svým odběratelům bude dodávat pouze zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží.
  7. Podmínkou pro naplnění platnosti závazné elektronické objednávky je vyplnění všech požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy. Následně po odeslání objednávky obdrží kupující na svou e-mailovou adresu automaticky generované oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího (dále jen „potvrzení doručení objednávky“). Potvrzení doručení objednávky obsahuje informaci o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží, název a údaje o místě, kam má být zboží dodáno, a údaje o případné ceně, podmínkách, způsobu  doručení zboží pro kupujícího, údaje o prodávajícím (obchodní jméno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodním rejstříku apod.), případně i jiné potřebné údaje. Na e-mailovou adresu kupujícího mohou být v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně jeho objednávky a prodávající si vyhrazuje právo kontaktovat kupujícího za účelem vyřízení objednávky také telefonicky. Potvrzení doručení obsahuje údaje o tom, že prodávajícímu byla doručena objednávka, není však akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy.
  8. Prodávající následně zašle na e-mailovou adresu kupujícího informaci o tom, zda byla objednávka kupujícího akceptována (dále jen „akceptace objednávky“).
  9. Kupní smlouva je uzavřena doručením akceptace objednávky v elektronické nebo písemné podobě kupujícímu.
  10. Pokud kupující objednává zboží prostřednictvím telefonu, oznámí prodávajícímu všechny údaje potřebné k realizaci objednávky. Bude-li dohodnut předmět a podmínky koupě, zašle prodávající kupujícímu rekapitulaci objednávky na e-mail kupujícího. Tato zpráva představuje potvrzení o uzavření smlouvy
  11. Zobrazení barevných odstínů je mimo jiné závislé také na kvalitě používaného monitoru, resp. jiného zobrazovacího zařízení.

   

  III. ZPŮSOB DORUČENÍ A DOBA DODÁNÍ

  1. Dodací lhůta v případě zboží, které je skladem, je do 1 – 4 pracovních dnů.
  2. Zboží je dodáváno na adresu kupujícího prostřednictvím: Česká pošta, Zásilkovna, nebo osobně na prodjeně. Předpokládaný termín doručení zboží je uveden v nákupním košíku při volbě způsobu doručení.
  3. Dodávky objednaného zboží jsou realizovány dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího v co nejkratším termínu. Průměrná doba odeslání našeho zboží se pohybuje v rozmezí 1 – 4 dnů od potvrzení objednávky.
  4. V případě, že se zboží do doby zpracování objednávky (odeslání zboží kupujícímu) stane nedostupným, prodávající předem upozorní zákazníka e-mailem nebo telefonicky na změnu dodací lhůty. V tomto případě má zákazník možnost objednávku stornovat, případně upravit.
  5. Zboží v hodnotě nad 1 000 Kč (slovy: tisíc korun českých) v rámci jedné objednávky je doručováno na náklady prodávajícího. V ostatních případech hradí částku za doručení (poštovné), uvedenou v rekapitulaci objednávky, kupující.
  6. Prodávající archivuje informace o uzavřených smlouvách po dobu 3 let. Kupující je oprávněn si tyto informace u prodávajícího vyžádat prostřednictvím e-mailové zprávy. Prodávající je povinen tyto informace kupujícímu poskytnout ve lhůtě do 14 dnů ode dne přijetí žádosti.

   

  IV. CENY ZBOŽÍ A ZPŮSOBY PLATBY

  1. Ceny zboží jsou uváděny v  včetně všech souvisejících daní a jsou platné v době objednání zboží.  V ceně zboží není započítáno poštovné.
  2. Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny zboží v obchodě, zavádět do prodeje nové zboží, vyhlašovat a odvolávat slevové akce nebo tyto akce měnit, přičemž takovýmito změnami nejsou dotknuta práva kupujícího vyplývající z již odeslané objednávky či uzavřené smlouvy.
  3. Kupující má možnost výběru mezi následujícími způsoby platby:
  4. úhradou v hotovosti v místě doručení (na dobírku), nebo  při jeho osobním převzetí na adrese: Centrum zdraví a krásy, Cholunská 665, 394 68 Žirovnice.
  5. bankovním převodem na účet prodávajícího
  6. Kupní smlouva je uzavřena s rozvazovací podmínkou s tím, že pokud kupující neuhradí prodávajícímu dohodnutou kupní cenu ve lhůtě 5 dní od výzvy prodávajícího k převzetí zboží (při platbě bankovním převodem ), smlouva se od začátku ruší, smluvní strany si vrátí nebo nahradí všechna přijatá plnění a prodávající nabývá právo volně disponovat s objednaným zbožím.

  V. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

  1. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout (neakceptovat) návrh kupujícího na uzavření smlouvy v případě, pokud kupující uvedl na objednávce nepravdivé nebo zavádějící osobní údaje. V tomto případě bude prodávající okamžitě informovat kupujícího za účelem dohodnutí dalšího způsobu řešení objednávky. Ke každé objednávce je přistupováno individuálně se snahou maximálně vyjít kupujícímu vstříc.
  2. Kupující nepodnikatel /který nemá přidělené IČO/ má podle zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího a o změně právo odstoupit od smlouvy do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží a dalších 14 dnů na odeslání zboží prodávajícímu od odstoupení od smlouvy. Kupující má právo v rámci této lhůty po převzetí zboží rozbalit a vyzkoušet obdobným způsobem, jako je to obvyklé při nákupu v klasickém „kamenném“ obchodě, a to v rozsahu potřebném ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.
  3. Právo na odstoupení od smlouvy může kupující uplatnit e-mailem na adresu marsel.r@seznam.cz) společně s  číslem daňového dokladu /faktury/ a číslem bankovního účtu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud kupující zašle oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy předtím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.
  4. Kupující, který odstupuje od kupní smlouvy, je povinen uhradit nezbytné náklady spojené s vrácením zboží v případě, že vrací zboží, které je bez vady. Kupující nese náklady na přepravu a riziko nebezpečí škody vzniklé na zboží během přepravy zboží zpět prodávajícímu. Kupní cena zboží je v případě takového odstoupení od smlouvy vrácena kupujícímu nejpozději do 14 dnů – ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, stejnými platebními prostředky, jaké použil spotřebitel při původní transakci na uvedené číslo bankovního účtu kupujícího .
  5. V případě odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží, ke kterému se vázal dárek zdarma, je povinností kupujícího vrátit zboží i s dárkem, který k danému zboží obdržel. V případě, že si kupující dárek ponechá, vyfakturuje mu prodávající částku za dárek dle platného ceníku uvedeného na stránce e-shopu. Hodnota dárku bude odečtena od hodnoty vrácené kupní ceny.
  6. Vrácené zboží prosím zasílejte:
  7. Zabalené tak, aby nedošlo k jeho poškození.
  8. Bez známek používání a nošení způsobených zacházením nad rámec zákona
  9. Kompletní (se všemi dárky, viz bod č. 5).
  10. Společně s dokladem o nákupu.
  11. Zboží nezasílejte na dobírku. V případě zaslání zboží na dobírku nedojde k jeho převzetí.
  12. V případě osobního doručení zboží je třeba si dohodnout termín doručení.
  13. Při zasílání zboží prodávající neručí za případnou ztrátu nebo poškození zboží během přepravy - je povinností zákazníka zboží zabalit tak, aby nedošlo při přepravě k jeho poškození.
  14. Pokud kupující učiní na zakoupeném produktu nějakou změnu (gravírování, zkrácení resp. jiné změny) není obchodník povinen takto změněné zboží převzít a kupující tak ztrácí nárok na výměnu.
  15. Závazky obchodníka v případě odstoupení od smlouvy
  16. Obchodník vrátí spotřebiteli všechny uhrazené platby, včetně nákladů na doručení, bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. Obchodník vrátí platby a náklady stejnými platebními prostředky, jaké použil spotřebitel při původní transakci, pokud se se spotřebitelem výslovně nedohodli na jiném způsobu, a za předpokladu, že spotřebitel nebude v souvislosti s tímto vrácením nést žádné poplatky.
  17. Obchodník není povinen uhradit dodatečné náklady, pokud si spotřebitel výslovně zvolil způsob dodání jiný, než je nejlevnější typ standardního dodání nabízený obchodníkem.
  18. Pokud obchodník v případě kupních smluv nenavrhl, že si zboží vyzvedne sám, může počkat s vrácením platby tak dlouho, dokud nedostane zboží zpět, nebo dokud spotřebitel neprokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dřív.
  19. Závazky spotřebitele v případě odstoupení od smlouvy
  20. Pokud obchodník nenavrhl, že si zboží vyzvedne sám, spotřebitel zašle zboží zpět, nebo jej odevzdá obchodníkovi nebo osobě, kterou obchodník pověřil převzetím zboží, bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy obchodníkovi oznámil své rozhodnutí odstoupit od smlouvy. Lhůta je dodržena, když spotřebitel zboží odešle zpět před uplynutím 14denní lhůty.
  21. Spotřebitel nese pouze přímé náklady na vrácení zboží s výjimkou případů, kdy obchodník souhlasil, že je bude nést sám, nebo kdy obchodník nesplnil povinnost informovat spotřebitele, že tyto náklady nese spotřebitel. 
  22. Pokud bylo zboží v případě smluv uzavřených mimo provozní prostory dodáno spotřebiteli domů v době uzavření smlouvy, obchodník vyzvedne zboží na své vlastní náklady, není-li z důvodu jeho charakteru možné vrátit jej standardně poštou.
  23. Spotřebitel odpovídá pouze za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku zacházení s tímto zbožím jiným způsobem, než jaké je potřebné ke zjištění charakteru, vlastností a funkčnosti zboží. Spotřebitel v žádném případě neodpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud obchodník neposkytl informaci o právu na odstoupení od smlouvy.
  24. Zákazník plně odpovídá za správnost a úplnost bankovních údajů, nezbytných pro vrácení finančních prostředků. V případě zaslání chybných bankovních údajů prodejce neodpovídá za chyby vzniklé zasláním nesprávných údajů.

   

  VI. REKLAMACE A ZÁRUKA

  1. Na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího ve formě elektronického obchodu na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího se vztahuje záruční lhůta 24 měsíců.
  2. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí zboží kupujícím.
  3. Prodávající je povinen reklamaci zaevidovat  a prodávající může reklamaci během prvních 12 měsíců od koupě zamítnout pouze na základě odborného posouzení
  4. Záruka se nevztahuje na chyby zapříčiněné nesprávným a nešetrným používáním výrobku, případně při přirozeném opotřebování výrobku.
  5. Prodávající neodpovídá za vady zboží:
  6. pokud kupující neuplatnil své právo týkající se zodpovědnosti prodávajícího za vadu zboží do konce záruční doby zboží,
  7. pokud je vadou zboží mechanické poškození zboží způsobené kupujícím,
  8. pokud vada zboží vznikla používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svou intenzitou, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí zboží,
  9. pokud vada zboží vznikla neodborným zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží,
  10. pokud vada zboží vznikla poškozením zboží nadměrnou zátěží nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo se všeobecnými zásadami obvyklého používání zboží,
  11. pokud vada zboží vznikla poškozením zboží neodvratitelnými a/nebo nepředvídatelnými událostmi,
  12. pokud vada zboží vznikla poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,
  13. pokud vada zboží vznikla neodborným zásahem, poškozením vodou.
  14. Kupující je povinen doručené zboží prohlédnout a zkontrolovat dodané množství zboží, sortiment, případně zjevné chyby zboží. Případnou nekompletnost dodávky nebo záměnu sortimentu je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned po převzetí. Jinak je dodávka považována za kompletní a bez chyb. Při zjevném poškození zboží během přepravy je kupující povinen učinit písemný záznam o povaze škody s přepravcem, resp. poškozené zboží nepřevzít. Písemný záznam o povaze škody je nezbytnou podmínkou případného reklamačního řízení.
  15. Prodávající je povinen o způsobu vyřízení reklamace a o vyřízení reklamace kupujícímu vydat písemný doklad nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace osobně, prostřednictvím poskytovatele poštovní nebo kurýrní nebo donáškové služby. O výsledku vyřízení reklamace bude prodávající kupujícího informovat bezprostředně po ukončení reklamačního řízení telefonicky nebo e-mailem a zároveň mu bude společně se zbožím, resp. prostřednictvím e-mailu, doručen doklad o vyřízení reklamace.
  16. O reklamaci je možné prodávajícího informovat prostřednictvím e-mailu na adrese: marsel.r@seznam.cz, telefonicky na čísle +420 774 707 046 nebo poštou bez dobírky na adrese:

  Marcela Rezková

  Nový svět 211

  394 68 Žirovnice

  1. Při zasílání poškozeného zboží musí zásilka odpovídat následujícím podmínkám:
  2. Zboží je třeba důkladně zabalit. Při zasílání zboží prodávající neručí za případnou ztrátu zboží na cestě k němu - je povinností kupujícího zboží zabalit tak, aby nedošlo při přepravě k jeho poškození nebo ztrátě.
  3. Zásilku odeslat doporučeně, ne na dobírku. V případě zaslání zboží na dobírku nedojde k jeho převzetí ze strany kupujícího.
  4. K reklamaci prodávající doporučuje přiložit ofocenou fakturu a důvody reklamace. Kupující tím urychlí celkový proces reklamace.
  5. Prodávající po obdržení reklamace e-mailem informuje kupujícího o obdržení zásilky.
  6. Reklamační řízení týkající se zboží, které se dá doručit prodávajícímu, začíná dnem, kdy jsou splněny kumulativně všechny následující podmínky:
  7. doručení Oznámení o uplatnění reklamace prodávajícímu (e-mailem nebo poštou)
  8. doručení reklamovaného zboží od kupujícího k prodávajícímu.
  9. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:
  10. odevzdáním opraveného zboží,
  11. výměnou zboží,
  12. vrácením kupní ceny zboží,
  13. vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
  14. písemnou výzvou k převzetí prodávajícím určeného plnění,
  15. odůvodněným zamítnutím reklamace zboží (v případě, že reklamace nebude vyřízena kladně, bude zboží odesláno zpět kupujícímu společně se zdůvodněním, proč byla reklamace zamítnuta) .
  16. Při reklamaci poškozeného zboží prodávající postupuje následovně:
  17. Při reklamaci opravitelné vady: zboží opraví nebo vymění za zboží stejného druhu.
  18. Při reklamaci neopravitelné vady:  zboží vymění za zboží jiného druhu ve stejné nebo podobné ceně.
  19. Při reklamaci neopravitelné vady, pokud si kupující nevybere jiné zboží, vrátí peníze.
  20. Při reklamaci poškozeného zboží poštovné za opětovné zaslání reklamovaného zboží samozřejmě kupující již neplatí.
  21. Vyřízení reklamace nesmí trvat déle než 30 dní ode dne fyzického převzetí reklamovaného zboží, tzn. do této doby vyřizujeme reklamace. Reklamace prodávající vyřizuje v pořadí, v jakém byly reklamace doručeny, v co nejkratší době, ke spokojenosti zákazníka.
  22. Pokud je hodnota poškozeného zboží do výše zaplaceného poštovného, stačí zaslat e-mailem fotografii poškozeného výrobku, přičemž je třeba výrobek vyfotit tak, aby bylo poškození zjevné a zřetelné. Fotografii zašlete na naši e-mailovou adresu: marsel.r@seznam.cz společně s číslem objednávky a důvody reklamace.

   

  VII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Kupující je povinen uvádět při nákupu zboží a registraci uživatelského účtu pouze pravdivé, aktuální a přesné údaje. Registrovaný zákazník je povinen o změně těchto údajů bezodkladně informovat prodávajícího.
  2. Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je fyzickou osobou, je povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu.
  3. Osobní údaje kupujících uvedené během registrace uživatelského účtu do obchodu jsou chráněny zákonem o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších právních předpisů, a zpracovávány prodávajícím výhradně k realizaci objednávek a pro marketingové účely.
  4. Pro poskytování služeb e-shopu potřebuje prodávající znát určité osobní údaje kupujícího. Prodávající respektuje soukromí kupujícího, proto se snaží množství těchto údajů minimalizovat na ty nejnezbytnější. Všechny údaje jsou chráněny před zneužitím. Nakládání prodávajícího s osobními údaji plně podléhá zákonným normám a Zákonu o ochraně osobních údajů.
  5. Všechny údaje o nákupech, reklamacích a dalších činnostech kupujícího v e-shopu prodávajícího mají důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako nakládání s osobními údaji. Jakékoli údaje, které prodávající získá, chrání před zneužitím, neposkytuje je žádné třetí osobě kromě společností zajišťujících spediční služby a platební styk, které obdrží pouze nezbytné minimum informací potřebných pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky. Všechny údaje slouží pouze ke kvalitnímu poskytování služeb prodávajícího.
  6. Kupující může zaškrtnutím příslušného políčka před odesláním objednávky vyjádřit svůj souhlas, aby prodávající zpracoval a uschovával jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a/nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího týkající se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízeném zboží, a zpracovával je ve všech svých informačních systémech týkajících se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízeném zboží.
  7. Kupující uděluje prodávajícímu souhlas podle předchozího bodu těchto reklamačních a obchodních podmínek na dobu určitou do splnění účelu zpracování osobních údajů kupujícího. Prodávající po splnění účelu zpracování zajistí bezodkladně likvidaci osobních údajů kupujícího. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoli písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíc od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu.
  8. Prodávající prohlašuje, že k jiným účelům, než je uvedeno v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, bude získávat osobní údaje vždy zvlášť, na základě souhlasu kupujícího a zároveň zajistí, aby se tyto osobní údaje zpracovávaly a využívaly výhradně způsobem, který odpovídá účelu, ke kterému byly shromážděny a nebude je sdružovat s osobními údaji, které byly získány za účelem plnění kupní smlouvy.
  9. Při vytvoření uživatelského účtu kupující vyjadřuje souhlas s tím, že jeho jméno a e-mail bude prodávající využívat k zasílání informací o slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách. V každém takto zaslaném e-mailu může kupující najít návod, jak jednoduše zakázat prodávajícímu zasílání těchto reklamních e-mailů a newsletterů.
  10. Kupující má právo kdykoli písemně zaslat prodávajícímu: změny nebo doplnění osobních údajů a rovněž také žádost o likvidaci osobních údajů, které byly prodávajícímu poskytnuty.
  11. Kupující používáním internetového obchodu prodávajícího souhlasí s výše uvedenými pravidly a se shromažďováním a používáním osobních údajů.

   

   

  VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Prodávající si vyhrazuje právo provádět změny obchodních podmínek. Tyto změny se nevztahují na objednávky dokončené před účinností příslušných změn. Změny obchodních podmínek jsou účinné jejich zveřejněním na webové stránce.
  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
  3.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Platné od: 19.3.2020

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace